top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Inhoudsopgave 

 

1. Algemeen
2. Informatie
3. Totstandkoming van de overeenkomst

4. Privacy
5. Kwaliteit en veiligheid
6. Verplichtingen van de afnemer
7. Betaling
8. Beëindiging van de overeenkomst
9. Aansprakelijkheid en klachtenregeling 

 

1. Algemeen


ARTIKEL 1 - Definities 

 

Afnemer: de natuurlijke persoon of zorgorganisatie die dienstverlening afneemt bij Wereldbeleving. 

Vertegenwoordiger: de wettelijke vertegenwoordiger van de afnemer of, indien er geen wettelijke vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de afnemer persoonlijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden.
Wereldbeleving: rechtspersoon die diensten verleent, particulier gefinancierd al dan niet in combinatie met vergoeding die afnemer heeft verkregen op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Zorgverzekeringswet (ZVW) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Wereldbeleving: de door Wereldbeleving geleverde diensten, met als doel een virtuele belevenis creëren in virtual reality.
Incident: ieder niet beoogd of onvoorzien voorval in de VR sessie met direct of op termijn merkbare gevolgen voor de afnemer. 

 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de afnemer en wereldbeleving gesloten overeenkomst (hierna te noemen de overeenkomst) met betrekking tot begeleiding en ondersteuning van virtuele reality sessies en overige dienstverlening aangeboden door Wereldbeleving. 

2. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen. 

 

ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden 

 

1. Wereldbeleving draagt zorg dat afnemer vooraf kennis neemt van de algemene voorwaarden en deze ter hand gesteld krijgt, dan wel in geval de verbintenis digitaal of telefonisch wordt aangegaan dat de afnemer kennis kan nemen van de algemene voorwaarden en de mogelijkheid heeft deze op te slaan. 
2. Op verzoek van de afnemer licht Wereldbeleving de algemene voorwaarden mondeling toe. 

 

ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden 

 

1. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor d overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt. 


ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie 

 

1. Steeds als wereldbeleving de afnemer informatie verschaft, tracht hij dit te doen op een voor de afnemer geschikt niveau en vergewist hij zich ervan dat de afnemer de informatie heeft begrepen.
2. Als Wereldbeleving de informatie digitaal verschaft, vergewist hij zich ervan of de afnemer deze informatie kan ontvangen. 

3. Indien het belang van de afnemer dit vereist en door de afnemer wordt aangegeven, zal Wereldbeleving de betreffende informatie verstrekken aan de vertegenwoordiger van de afnemer.
4. Wereldbeleving zorgt ervoor dat de afnemer of diens vertegenwoordiger gedurende de 

looptijd van de overeenkomst geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst. 

5. Steeds als de afnemer of zijn vertegenwoordiger Wereldbeleving informatie verschaft, doet hij dit op een voor wereldbeleving toegankelijke manier.
6. De afnemer en/of zijn vertegenwoordiger zorgt ervoor dat Wereldbeleving gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst. 

 

ARTIKEL 6 - Keuze-informatie 

 

1. Wereldbeleving zorgt ervoor dat hij die informatie beschikbaar heeft die het voor de afnemer mogelijk maakt een goede vergelijking te maken met andere aanbieders, teneinde een weloverwogen keuze te kunnen maken. Deze informatie geeft in ieder geval aan:
- de bereikbaarheid van Wereldbeleving, 

- met welke partij de afnemer een overeenkomst aangaat,
- welke virtuele reality diensten Wereldbeleving kan leveren en voor welke doelgroepen,
- de tarieven,
- de aanwezigheid van de klachten- en geschillenregeling.
2. Wereldbeleving zorgt ervoor dat de in het vorige lid bedoelde informatie beschikbaar is op de website, in brochures of in ander schriftelijk materiaal. 

 

ARTIKEL 7 - De intake 

 

1. Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst kunnen een of meer gesprekken plaatsvinden tussen Wereldbeleving en de afnemer, met het doel nader te bepalen wat de precieze inhoud van de overeenkomst zal worden.
2. Tijdens deze gesprekken kunnen de volgende punten aan de orde komen:
a. Het doorgeven van een contactpersoon door Wereldbeleving
b. De bereikbaarheid van Wereldbeleving
c. De wensen van de afnemer en de mate waarin Wereldbeleving daar invulling aan kan geven. Dit betreft:
- gewenste frequentie en momenten en manier waarop dienstverlening geboden kan worden.
- de gewenste beschikbaarheid van Wereldbeleving
- de frequentie en manier waarop Wereldbeleving verantwoording aflegt over gewerkte uren en het factureren hiervan.
- bijzonderheden over de te leveren diensten, waaronder vervanging bij ziekte, overleg over de zorg/dienstverlening en het nakomen van afspraken. 

d. Als Wereldbeleving een rechtspersoon is: de wettelijke mogelijkheden van inspraak, de collectieve medezeggenschapsmogelijkheden en de manier waarop hieraan invulling is gegeven, inclusief de contactgegevens van het medezeggenschapsorgaan.
e. De klachtenregeling. 

f. Deze algemene voorwaarden en de toepasselijkheid daarvan op de te sluiten overeenkomst.
g. Indien van toepassing de instructies van eventuele zorgverlening op afstand 

h. Het privacy beleid
i. De vraag of de afnemer ook zorg/dienstverlening ontvangt van andere organisaties
j. De mogelijkheden van beëindiging van de overeenkomst.
3. Tijdens het intakegesprek gaat Wereldbeleving na of de afnemer de schriftelijke informatie heeft begrepen.
4. Tijdens het gesprek of zo spoedig mogelijk daarna maakt de afnemer aan Wereldbeleving zijn keuzes kenbaar met betrekking tot de besproken punten. 

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

 

ARTIKEL 8 - Totstandkoming overeenkomst 

 

1. Wereldbeleving doet op basis van de intake een aanbod aan de afnemer waarin de te leveren diensten nauwkeurig zijn beschreven. Dit kan in persoonlijk contact, per telefoon, per e-mail of ander communicatiemiddel.
2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de afnemer het aanbod van Wereldbeleving aanvaardt. Deze aanvaarding kan ook telefonisch geschieden. Ter bevestiging hiervan stuurt Wereldbeleving de afnemer een dienstbevestiging per mail. 

3.  De bevestiging bevat in ieder geval:
- een beschrijving van de diensten waar de afnemer gebruik van wil maken met een specificatie van de kosten die voor rekening van de afnemer komen; 

- afspraken over de vergoeding (maandbedrag of uurtarief/ reiskostenvergoeding etc.) 

- afspraken over de betalingstermijn
- afspraken over frequentie en momenten van dienstverlening
- de looptijd van de overeenkomst 

- een beschrijving van de werkafspraken die gemaakt zijn
- een bepaling dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 

 

ARTIKEL 9 - Aanbieding en acceptatie 

 

Alle offertes en prijsopgaven gedaan door Wereldbeleving hebben een beperkte geldigheidsduur. Algemene schriftelijke prijsopgaven zonder expliciete datum, zoals in brochures, folders en op de website van Wereldbeleving zijn geldig totdat nieuwe prijsopgaven verschijnen en zijn onder voorbehoud. Offertes en andere incidentele en gedateerde prijsopgaven hebben een geldigheid van 1 maand, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven. Offertes zijn vrijblijvend tenzij door Wereldbeleving anders is vermeld. 

 

ARTIKEL 10 - Aanvang en duur van de overeenkomst 

 

Een overeenkomst tot het leveren van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de afnemer zich via de website aanmeldt voor Wereldbeleving.  De duur van de overeenkomst wordt aangegaan zoals beschreven in de opdrachtbevestiging die wereldbeleving per mail bevestigd naar afnemer. 

 

ARTIKEL 11 – Naleving van de afspraken over te leveren diensten 

 

1. Wereldbeleving zal de overeenkomst naar beste inzicht en deskundigheid uitvoeren.
2. De afnemer verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan Wereldbeleving ten bate van facturatie en contact. De afnemer geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan Wereldbeleving. Voor de begeleiding van afnemer is Wereldbeleving volledig afhankelijk van de medewerking van de afnemer. Als de afnemer niet meewerkt of zich onbehoorlijk gedraagt, is Wereldbeleving hiervoor, en voor het dientengevolge eventueel niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk en behoudt Wereldbeleving zich het recht de VR sessies te stoppen.
3. Als de Wereldbeleving de afgesproken diensten niet conform de afspraken kan leveren, stelt Wereldbeleving de afnemer daarvan meteen in kennis. Als de afnemer afgesproken diensten niet kan afnemen conform de afspraken, stelt de afnemer Wereldbeleving daarvan meteen in kennis. 

4. De afnemer en Wereldbeleving maken onderling afspraken over de manier waarop en hoe vaak er geëvalueerd wordt en leggen dit schriftelijk vast.
5. Indien tussentijdse afwijking van de afspraken noodzakelijk is, is Wereldbeleving daartoe bevoegd en zal Afnemer hierover informeren. Wereldbeleving zal hiervoor de eisen van redelijkheid in acht nemen. Overeengekomen afwijkingen worden schriftelijk vastgelegd.
6. De Wereldbeleving informeert de door hem ingezette individuele dienstverleners over de rechten van de afnemer en de gemaakte afspraken en stelt de afnemer hiervan op de hoogte.
7. Overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Wereldbeleving is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan kunnen worden ontbonden. 

 

4. Privacy


ARTIKEL 12 - Privacy Algemeen 

 

1. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. Voor zover de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446-7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort hetgeen daar is bepaald. 

 

ARTIKEL 13 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

 

1. Wereldbeleving moet toestemming krijgen van de afnemer:
a. Als er verrichtingen worden uitgevoerd waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die door de afnemer als inbreuk op zijn privacy kunnen worden ervaren en deze kunnen worden geobserveerd door anderen dan de afnemer;
b. Als er foto’s of audiovisuele opnamen worden gemaakt ten behoeve van publicatie. 

2. Onder anderen zoals bedoeld in lid 1 sub a wordt niet verstaan: a. degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is; b. de vertegenwoordiger. 

3. Indien Wereldbeleving bij een gesprek een iemand in opleiding of stagiaire aanwezig wil laten zijn, moet hij daarvoor toestemming krijgen van de afnemer. 

 

ARTIKEL 14 - Bewaren van gegevens 

 

1. Als Wereldbeleving inhoudelijke gegevens over de afnemer vastlegt, blijven deze gegevens te allen tijde ter beschikking van zowel de Wereldbeleving als de afnemer.
2. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart wereldbeleving de gegevens en krijgt de afnemer een kopie als hij dat wil. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van afnemer ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens. 

 

ARTIKEL 15 - Gegevensverstrekking en verlening van inzage door Wereldbeleving aan derden


1. Wereldbeleving verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de afnemer geen (inzage in) gegevens over de afnemer aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting. 

2. Onder derden als bedoeld in het eerste lid wordt niet verstaan: a. degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden; b. de vertegenwoordiger voor zover de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken.
3. Na overlijden geeft Wereldbeleving desgevraagd inzage in de inhoudelijke gegevens aan de nabestaanden voor zover de afnemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming mag worden verondersteld.
4. Wereldbeleving instrueert individuele dienstverleners over hun geheimhoudingsplicht en stelt de afnemer hiervan op de hoogte. 

 

ARTIKEL 16 - Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 

 

1. Telkens als Wereldbeleving de afnemer wil betrekken bij wetenschappelijk onderzoek, moet hij daarvoor toestemming hebben van de afnemer. 

2. Wereldbeleving informeert de afnemer over het doel van het wetenschappelijk onderzoek en de risico’s van medewerking eraan. 

 

5. Kwaliteit, Veiligheid en Materialen

 

ARTIKEL 17 - Zorg 

 

1. Op verzoek van de afnemer legitimeert de dienstverlener zich bij aanvang van de dienstverlening met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs.
2. Wereldbeleving levert diensten met inachtneming van de normen zoals die door representatieve organisaties van in ieder geval zorgorganisaties en afnemers in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg zijn vastgesteld. 

3. Wereldbeleving zorgt ervoor dat alle dienstverleners die binnen de organisatie van Wereldbeleving of in opdracht van Wereldbeleving diensten verlenen aan de afnemer: 

a. hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn; 

b. handelen overeenkomstig de voor de dienstverleners geldende professionele standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep. Afwijking van de professionele standaard moet Wereldbeleving motiveren en aan de afnemer uitleggen. 

 

ARTIKEL 18 - Veiligheid 

 

Wereldbeleving maakt gebruik van deugdelijk materiaal. We werken alleen met goedgekeurde VR brillen met het CE Europe keurmerk certificaat. 

 

ARTIKEL 19 - Afstemming (één afnemer - meer dienstverleners) 

 

1. Als een afnemer te maken heeft met twee of meer dienstverleners die binnen Wereldbeleving van de dienstverlener of in opdracht van de zorgorganisatie werken, zorgt Wereldbeleving dat alle betrokken dienstverleners: 

a. elkaar informeren en bevragen over relevante gegevens van de afnemer; 

b. de afnemer tijdig doorverwijzen naar een andere dienstverlener voor zover de zorg buiten de bevoegdheid of deskundigheid van eerstgenoemde dienstverlener valt, of op verzoek van de afnemer; 

c. met elkaar periodiek overleggen over de afnemer; 

d. bij overdracht van de afnemer aan een andere dienstverlener, alle relevante gegevens doorgeven en de afnemer daarover informeren. 

2. Wereldbeleving zorgt ervoor dat voor afnemer te allen tijde duidelijk is: 

a. wie voor welke handelingen verantwoordelijk is; 

b. wie het aanspreekpunt is voor vragen van de afnemer, diens vertegenwoordiger en familieleden. 

 

ARTIKEL 20 - Incidenten 

 

1. Zo spoedig mogelijk na een incident informeert Wereldbeleving de betreffende afnemer over: 

a. de aard en de oorzaak van het incident; 

b. of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.
2. Als een incident gevolgen heeft voor de afnemer, bespreekt Wereldbeleving dit met de afnemer en maakt afspraken over het vervolg. 

 

ARTIKEL 21 - Zorg voor persoonlijke eigendommen 

 

Wereldbeleving zorgt ervoor dat degenen die onder zijn verantwoordelijkheid betrokken zijn bij de zorg voor de afnemer zorgvuldig omgaan met diens eigendommen. 

 

ARTIKEL 22 -    Bruikleen

 

1. Wereldbeleving kan Afnemer in sommige gevallen de mogelijkheid geven om materialen/middelen (waaronder VR Brillen) in bruikleen te nemen. 

2. De Afnemer ontvangt de materialen/middelen in goede staat. Wereldbeleving garandeert dat de aan Afnemer afgeleverde zaak voldoet aan de normale eisen van bruikbaarheid, functionaliteit en betrouwbaarheid.

3. De Afnemer is verplicht om de zaak goed te behandelen en uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor het middel in bruikleen is verstrekt. 

4. Afnemer is verantwoordelijk voor schade of defecten die veroorzaakt zijn door niet normaal gebruik en door verlies of diefstal. 

 

6. Verplichtingen van de afnemer


ARTIKEL 23 - Verplichtingen van de afnemer 

 

1. Elke afnemer legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van Wereldbeleving met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs.
2. Bij de intake geeft de afnemer de naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon en, indien van toepassing, van de persoon die door de afnemer schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats te treden als de afnemer niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen. 

3. De afnemer geeft Wereldbeleving, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring. 

4. De afnemer onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van de dienstverleners, andere personen werkzaam bij of in opdracht van Wereldbeleving en vrijwilligers.
5. De afnemer verleent alle noodzakelijke medewerking om Wereldbeleving in staat te stellen de diensten te leveren conform regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden. 

6. De afnemer moet dienstverleners en andere personen werkzaam bij of in opdracht van de Wereldbeleving de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals vastgelegd in de overeenkomst of in het kader van veiligheid. 

7. De afnemer moet met bekwame spoed melding maken van de door hem geconstateerde schade. 

 

7. Betaling


ARTIKEL 24 - Prijzen & Betalingsvoorwaarden. 

 

1. Indien niet anders vermeld zijn op de diensten het hoge BTW tarief van toepassing. 

2. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is de organisatie gerechtigd de prijzen te verhogen. De afnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te zeggen. 

3. De prijzen gelden per uur, tenzij anders vermeld. 

4. Aan afnemers woonachtig buiten de gemeente Almere kunnen reiskosten en een reistijdvergoeding worden doorberekend ten bedrage van € 0,32 per kilometer, eventueel vermeerderd met een vergoeding per reistijd.
5. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch te worden afgezegd bij Wereldbeleving. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, wordt de afspraak in alle gevallen in rekening gebracht.
6. Betaling voor een afspraak geschiedt per pin of achteraf door middel van een bankoverschrijving op basis van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Maandelijks per automatische incasso is ook een mogelijkheid, indien er structureel hetzelfde aantal uren wordt afgenomen. Incidentele activiteiten worden apart afgerekend, na het goedkeuren van de offerte.
7. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, is Wereldbeleving gerechtigd de som van de factuur te verhogen met de wettelijk vastgestelde buitengerechtelijke incassokosten en heeft het recht om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de betaling binnen is. De  opschorting laat de verplichtingen van de afnemer onverlet.
6. Bij aanmelding ontstaat automatisch een betalingsverplichting.
7. De afnemer is Wereldbeleving de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen diensten voor zover deze niet op grond van de AWBZ, de WMO of de ZVW rechtstreeks door het zorgkantoor, de gemeente respectievelijk de zorgverzekeraar worden betaald.
8. Voor de vooraf overeengekomen kosten van diensten stuurt Wereldbeleving een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënt. Voor de diensten brengt Wereldbeleving geen kosten in rekening als de afnemer er geen gebruik van heeft gemaakt, mits de afnemer zich 48 uur van tevoren heeft afgemeld.
9. Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Wereldbeleving stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering.
10. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald, is Wereldbeleving gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. De incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 

 

8. Beëindiging van de overeenkomst

 

ARTIKEL 25 - Beëindiging overeenkomst 

 

De overeenkomst eindigt door overlijden van de afnemer, bij wederzijds goedvinden, rechtsgeldige opzegging, na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de afnemer of Wereldbeleving of ingeval van ontbinding door de rechter. 

 

ARTIKEL 26 - Opzegging 

 

Ingeval het geen losse opdracht betreft loopt de overeenkomst door tot wederopzegging door de afnemer of Wereldbeleving. Opzegging dient schriftelijk uiterlijk 48 uur vooraf aan de opdracht overeenkomst. Wereldbeleving is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als: 

- de afnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet; 

- de afnemer surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat. 

In bovengenoemde gevallen wordt de afnemer geacht in gebreke te zijn. 

 

9. Aansprakelijkheid en klachtenregeling

 

ARTIKEL 27 - Aansprakelijkheid 

 

Wereldbeleving heeft ten overstaan van de afnemer met wie een overeenkomst bestaat een inspanningsverplichting. Wereldbeleving is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijze mochten worden verlangd. Ingeval van een aantoonbare en toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is Wereldbeleving slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen voor vergoeding van de achterwege gebleven prestatie in zoverre deze reeds door de afnemer is betaald. Wereldbeleving heeft het recht in plaats van vergoeding een gelijkwaardige vervangende dienst aan te bieden. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de afnemer binnen vijf werkdagen na constatering van de tekortkoming de schade schriftelijk meldt bij Wereldbeleving. Wereldbeleving is niet aansprakelijk voor het verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen, evenals voor persoonlijk letsel door welke oorzaak dan ook. Alle schade door de afnemer toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de afnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld. De afnemer is aansprakelijk voor beschadiging aan eigendommen van derden. 

 

ARTIKEL 28 - Overige bepalingen

 

1. Op elke overeenkomst tussen Wereldbeleving en afnemer is het Nederlands recht van toepassing. 

2. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

 

ARTIKEL 29 - Klachtenregeling 

 

Indien er sprake is van een klacht, kan de afnemer contact opnemen met Wereldbeleving en een klacht indienen. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met de afnemer worden opgenomen om een oplossing te vinden. Dit kan via info@wereldbeleving.nl 

bottom of page