top of page

Privacybeleid
Privacyverklaring Wereldbeleving 

 
Wereldbeleving, gevestigd aan de Steiger 77 1351 AE, Almere, handelend onder de naam Wereldbeleving (hierna te noemen "Wereldbeleving") is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens:
http ://www.wereldbeleving.nl info@wereldbeleving.nl
De steiger 77 (1351 AE Almere). 036-2340232

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wereldbeleving verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt wordt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken de gegevens die nodig zijn voor de goede uitoefening van onze dienstverlening en indien wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens te verwerken. 
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken: 

- naam
- achternaam
- e-mailadres
- telefoonnummer
- geboortedatum
- gebruikersnaam
- geslacht
- IBAN
- woonadres

Doeleinden 

In het kader van de dienstverlening legt Wereldbeleving gegevens vast in haar database. Wereldbeleving gebruikt de gegevens van betrokkene om: 
 
- toekomstige opdrachtgevers of opdrachtnemers in contact te laten treden met werkzoekenden of opdrachtgevers
- service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van Wereldbeleving en haar website nodig hebt (bijv. indien je je wachtwoord bent vergeten) - contact te leggen met betrokkene en voor de digitale agenda.
- de betrokkene zo mogelijk te kunnen dienen in de diensten die wij aanbieden omtrent virtueel reality.
- gebruikers op de hoogte te houden van interessante ontwikkelingen en diensten van Wereldbeleving

Verstrekking aan derden 

Wereldbeleving verkoopt jouw gegevens niet aan derden.
Wanneer wij jouw gegevens met jouw toestemming aan een derde verstrekken, nemen wij onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 

Beveiliging 

Wereldbeleving neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@wereldbeleving.nl 
Wereldbeleving maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. 

Bewaartermijnen 

Wereldbeleving bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. Indien er een wettelijke grondslag is voor de verwerking van de persoonsgegevens zullen de wettelijke bewaartermijnen in acht worden genomen. 

Gebruik van Cookies 

Wereldbeleving gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wereldbeleving en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wereldbeleving.nl 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

bottom of page